Politika kvaliteta

DOO „Rebis Tempero“ Novi Sad, bavi se proizvodnjom, prodajom, montažom i servisom fiksnih sistema za merenje temperature, ručnim meračima temperature, pogodni za male magacinske prostore i podna skladišta, radio frekventnim graničnicima nivoa pogodna za ugradnju u silo ćelije, ćelije za brašno, usipne koševe vaga (protočnih i pakerica), automatizacijom procesa proizvodnje kojom se ostvaruje znatna ušteda u potrošnji električne energije. Prati kretanja na polju hardverskih i softverskih rešenja u privredi, konstantno usavršavajući svoje proizvode.

Najviše rukovodstvo je odgovorno za uspostavljanje, primenu i održavanje Politike kvaliteta koja:

 • odgovara svrsi i kontekstu organizacije i podržava njeno strateško usmerenje
 • pruža okvir za postavljanje ciljeva kvaliteta
 • uključuje posvećenost zadovoljavanju primenljivih zahteva
 • uključuje posvećenost stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom
 • saopštena i obrazložena svim zaposlenima
 • javno dostupna svim relevantnim zainteresovanim stranama

Svi zaposleni prihvataju uspostavljanje i unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom kao deo svog svakodnevnog rada, odnosno svoju obavezu u razvijanju i stalnom poboljšavanju kvaliteta proizvoda i usluga, radne efikasnosti i finansijskog potencijala.

Najviše rukovodstvo teži ka stalnom poboljšanju sistema menadžmenta kvalitetom putem:

 • održavanja nivoa poslovne komunikacije po kojoj će zaposleni u doo „Rebis Tempero“ Novi Sad biti prepoznatljivi,
 • održavanja kvaliteta usluga kojom nadmašuju konkurenciju,
 • razumevanja potreba i očekivanja zainteresovanih strana,
 • zadovoljstva naših korisnika i ostalih zainteresovanih strana,
 • društveno odgovorne organizacije putem kontinuiranog praćenja i primene primenjivih zakona i propisa
 • obezbeđivanjem svih potrebnih resursa (tehničkih, kadrovskih, finasijskih, znanjaorganizacije)
 • zapošljavanja visokoobrazovanih i kompetentnih kadrova,
 • stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih,
 • poboljšavanja standarda zaposlenih,
 • procesnog pristupa i upravljanja rizicima i prilikama,
 • ostvarivanja partnerskih odnosa sa svim isporučiocima i podugovaračima,

sve u interesu naših korisnika proizvoda i usluga, ostalih zainteresovanih strana i zaposlenih, kroz uređen sistem menadžmenta kvaliteta, efikasne dokumentovane informacije koje zadovoljavaju zahteve standarda SRPS ISO 9001:2015.

Preispitivanje sprovođenja Politike kvaliteta, u cilju otklanjanja nedostataka i njenog unapređenja, Najviše rukovodstvo je dužno da sprovodi konstatno.

Novi Sad, 05.11.2019. godine

Direktor
Gabrijela Kralj